Predmeti prvog ciklusa studija

Studijski program "Elektrotehnika i računarstvo"

Ostvarivanje ECTS kredita

Da bi student Fakulteta elektrotehnike okončao studij potrebno je da ostvari ukupno 240 ECTS kredita. Student ECTS kredite može ostvariti iz:

  • obaveznih predmeta,

  • izbornih predmeta i

  • završnog rada.

Do kraja studija, studenti moraju ostvariti ECTS kredite iz svih obaveznih predmeta koji su definisani za svako usmjerenje.

Izborni predmeti

Osim iz obaveznih, studenti mogu ostvariti i ECTS kredite iz izbornih predmeta. Kao izborni predmet studenti mogu birati bilo koji obavezni predmet sa drugog usmjerenja, odnosno druge oblasti. Kao izborni predmeti mogu se birati i predmeti sa oblasti Biomedicinski inženjering.

Preduslovi

Prilikom biranja predmeta kojeg će slušati u određenom semestru, student mora voditi računa o preduslovima koji su potrebni kako bi student bio u stanju uspješno pratiti taj predmet. Preduslove za predmete svake oblasti možete pogledati na sljedećim linkovima:

Završni rad

Završni rad je obavezan i vrednuje se sa 6 ECTS kredita. Završni rad se brani pred komisijom. Student može braniti završni rad ako je ostvario najmanje 234 ECTS kredita i ako je pri tome ostvario ECTS kredite iz svih obaveznih predmeta za dato usmjerenje.

Lista predmeta

U nastavku je dat pregled obaveznih predmeta po usmjerenjima za studijski program koji je u primjeni od ak. 2012/13. godine. Predmeti su poredani po abecednom redu za svako usmjerenje.

Zajednički obavezni predmeti za sva usmjerenja

Studenti svih usmjerenja, koji su prvi put upisali prvu godinu studija, zajedno slušaju navedene predmete kao obavezne:

Predmeti zimskog semestra

MAT1

Matematika 1

FIZ1

Fizika 1

ESKE001

Osnovi elektrotehnike 1

RI001

Osnovi računarstva

TK001

Tehnologije za podršku tehničkom pisanju

Predmeti ljetnog semestra

MAT2

Matematika 2

FIZ2

Fizika 2

ESKE002

Osnovi elektrotehnike 2

RI101

Osnovi programiranja

EEMS001

Uvod u energetske sisteme

Automatika i robotika (AR)

Obavezni predmeti zimskog semestra

AR103

Linearni sistemi automatskog upravljanja 1

AR104

Instrumentacija

AR202

Stohastički sistemi i estimacije

AR301

Digitalni sistemi upravljanja i obrade signala 1

AR303

Optimalno upravljanje

AR304

Projektovanje sistema na čipu

AR305

Distribuirani sistemi automatizacije

EEMS002

Teorija električnih kola

EEMS104

Modeliranje i simulacija

MAT3

Matematika 3

RI202

Objektno orijentirano programiranje

TK102

Osnovi elektronike

Obavezni predmeti ljetnog semestra

AR101

Mjerenja u automatici i robotici

AR102

Linearni dinamički sistemi i signali

AR105

Projektovanje logičkih sistema

AR201

Linearni sistemi automatskog upravljanja 2

AR203

Aktuatori

AR204

Nelinearni sistemi upravljanja

AR205

Robotika i mašinska vizija

AR206

Inteligentni sistemi

AR207

Projektovanje mikroprocesorskih sistema

AR302

Upravljanje mehatroničkim sistemima

AR401

Digitalni sistemi upravljanja i obrade signala 2

TK202

Analogna integrisana elektronika

Osim obaveznih predmeta, potrebno je ostvariti i 30 ECTS kredita iz izbornih predmeta. Ti krediti se mogu ostvariti biranjem i polaganjem 5 predmeta sa drugih oblasti.

Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)

Obavezni predmeti zimskog semestra

EEMS002

Teorija električnih kola

EEMS003

Mjerenja u elektrotehnici

EEMS004

Matrične metode u elektrotehnici

EEMS007

Inteligentni sistemi u elektroenergetici

EEMS103

Optimizacione metode u elektrotehnici

EEMS105

Modeliranje sistema

EEMS109

Analiza ektroenergetskog sistema

EEMS202

Elektrane

EEMS203

Upravljanje elektroenergetskog sistema

ESKE105

Električne mašine 1

ESKE302

Elektromotorni pogoni

MAT3

Matematika 3

Obavezni predmeti ljetnog semestra

EEMS005

Numeričke metode u elektrotehnici

EEMS006

Električne instalacije niskog napona

EEMS008

Tržište električne energije

EEMS101

Programski alati u elektroenergetici

EEMS102

Elektroenergetske prenosne i distributivne mreže

EEMS106

Elektroenergetske stanice

EEMS107

Tehnika visokih napona

EEMS108

Relejna tehnika

EEMS110

Dinamika ektroenergetskog sistema

EEMS111

Planiranje elektroenergetskih sistema

EEMS201

Simulacija sistema

EEMS301

Numerički postupci u projektovanju

ESKE102

Teorija elektromagnetskih polja

Osim obaveznih predmeta, potrebno je ostvariti i 24 ECTS kredita iz izbornih predmeta. Ti krediti se mogu ostvariti biranjem i polaganjem 4 predmeta sa drugih oblasti.

Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)

Obavezni predmeti zimskog semestra

EEMS002

Teorija električnih kola

ESKE003

Elektromehanička konverzija energije

TK101

Signali i sistemi

TK102

Osnovi elektronike

AR103

Linearni sistemi automatskog upravljanja 1

ESKE105

Električne mašine 1

ESKE201

Elektromagnetna kompatibilnost

ESKE202

Električne mreže

ESKE205

Mehatronika

ESKE302

Elektromotorni pogoni

ESKE303

Proizvodnja energije

ESKE401

Zaštitni i upravljački sistemi

Obavezni predmeti ljetnog semestra

ESKE004

Ekonomika i organizacija poslovanja

ESKE101

Električna mjerenja

ESKE102

Teorija elektromagnetskih polja

ESKE103

Senzori i pretvarači

ESKE104

Osnovi mehatronike

ESKE106

Operaciona istraživanja

ESKE203

Električne mašine 2

ESKE204

Dijagnostika u energetici

ESKE301

Električna postrojenja

ESKE402

Sistemi konverzije energije

ESKE403

Upravljanje elektromotornih pogona

ESKE404

Energetika i okolina

Osim obaveznih predmeta, potrebno je ostvariti i 30 ECTS kredita iz izbornih predmeta. Ti krediti se mogu ostvariti biranjem i polaganjem 5 predmeta sa drugih oblasti.

Računarstvo i informatika (RI)

Obavezni predmeti zimskog semestra

RI202

Objektno orijentirano programiranje

MAT3

Matematika 3

EEMS004

Matrične metode u elektrotehnici

EEMS105

Modeliranje sistema

TK102

Osnovi elektronike

TK101

Signali i sistemi

AR103

Linearni sistemi automatskog upravljanja 1

RI204

Windows progamiranje

RI207

Baze podataka

RI401

Operativni sistemi

RI402

Dizajn kompajlera

Obavezni predmeti ljetnog semestra

RI201

Arhitektura računara

RI203

Uvod u računarske algoritme

RI205

Računarska grafika

RI206

Primjena inženjerskih softverskih paketa

EEMS201

Simulacija sistema

RI301

Strukture podataka

RI302

Razvoj softvera

RI501

Računarske mreže

RI502

Sistemsko programiranje

RI601

Razvoj web aplikacija

Osim obaveznih predmeta, potrebno je ostvariti i 48 ECTS kredita iz izbornih predmeta. Ti krediti se mogu ostvariti biranjem i polaganjem 8 predmeta sa drugih oblasti.

Telekominikacije (TK)

Obavezni predmeti zimskog semestra

MAT3

Matematika 3

EEMS002

Teorija električnih kola

EEMS004

Matrične metode u elektrotehnici

TK003

Telekomunikacijski protokoli

TK004

Digitalna obrada signala

TK005

Telekomunikacione mreže

TK101

Signali i sistemi

TK102

Osnovi elektronike

AR103

Linearni sistemi automatskog upravljanja 1

TK203

Osnovi telekomunikacija

TK204

Teorija informacija i kodovanje

TK205

Mobilne telekomunikacije

TK401

Satelitske telekomunikacije

Obavezni predmeti ljetnog semestra

TK002

Sekvencijalni sklopovi

TK103

Komutacijski sistemi

TK104

Projektovanje telekomunikacionih mreža

ESKE102

Teorija elektromagnetskih polja

TK201

Statistička teorija telekomunikacija

TK202

Analogna integrisana elektronika

TK206

Radijski telekomunikacijski sistemi

TK301

Digitalne telekomunikacije

TK302

Optičke telekomunikacije

TK303

Mjerenja u telekomunikacijama

TK304

Multimedijski sistemi i komunikacije

TK402

Mikroprocesorski sistemi u telekomunikacijama

Osim obaveznih predmeta, potrebno je ostvariti i 30 ECTS kredita iz izbornih predmeta. Ti krediti se mogu ostvariti biranjem i polaganjem 5 predmeta sa drugih oblasti.

Biomedicinski inženjering (BMI)

Predmeti ove oblasti nisu obavezni ni za jedno usmjerenje ali se mogu birati kao izborni predmeti na svim oblastima.

Predmeti zimskog semestra

BMI201

Klinički inženjering

BMI203

Obrada i analiza medicinskih slika

Predmeti ljetnog semestra

BMI202

Principi biomedicinskog inženjeringa

BMI204

Prepoznavanje uzoraka