Drugi ciklus studija

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Uslovi za upis na studijski program

Studenti upisuju studijski program II ciklusa studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo.

Studij se izvodi kao redovni studij.

Na II ciklus studija može se upisati kandidat koji je završio dodiplomski ili I ciklus studija na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli ili na nekom od istih ili srodnih fakulteta elektrotehnike i/ili računarstva na drugim Univerzitetima.

Kandidat može upisati II ciklus studija samo pod uslovom da je u toku dodiplomskog ili I ciklusa studija stekao najmanje 240 ECTS bodova. Odluku o upisu kandidata koji su okončali dodiplomski studij koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija II ciklusa

Nakon završetka II ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

  • magistar elektrotehnike.

Usmjerenja u okviru studijskog programa

II ciklus studija se organizuje iz sljedećih usmjerenja:

  • Automatika i robotika

  • Elektroenergetske mreže i sistemi

  • Sistemi konverzije energije

  • Računarstvo i informatika

  • Telekomunikacije

Ciljevi izučavanja studijskog programa su navedeni u nastavnom programu za svaki predmet u okviru navedenih usmjerenja.

Trajanje II ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

Predviđeno trajanje drugog ciklusa studija Fakulteta elektrotehnike je 2 semestra (1 akademska godina). Po završetku studija student ostvaruje ukupno 60 ECTS bodova.

II ciklus studija student završava izradom i odbranom završnog rada u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta, odnosno Pravila studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

Načini ostvarivanja ECTS bodova

Da bi student okončao studij potrebno je da ostvari ukupno 60 ECTS bodova. Student ECTS bodove može ostvariti:

  • iz završnog rada,

  • iz obaveznih predmeta,

  • iz izbornih predmeta i

  • prihvatanjem naučnog rada za objavljivanje.

Student ostvaruje ECTS bodove dobijanjem prolazne ocjene iz predmeta u skladu sa Statutom i opštim aktima Univerziteta.

Završni rad je obavezan i vrednuje se sa 24 ECTS bodova.

Obavezni i izborni predmeti

U skladu sa usmjerenjem na koje je upisan, student dobija listu obaveznih predmeta iz kojih je obavezan ostvariti ECTS bodove do kraja studija.

Kao izborni predmet, student može birati predmet iz oblasti Biomedicinski inženjering ili obavezni predmet drugog usmjerenja koji ide u tekućem semestru, pod uslovom da ima ispunjene preduslove za taj predmet i da ne dolazi do kolizije u sedmičnom rasporedu nastave.

Prilikom upisa na II ciklus studija, ovisno o usmjerenju i oblasti interesovanja, student se izjašnjava o predmetima koje eventualno namjerava upisati sa drugog usmjerenja.

Objavljivanje rada

ECTS bodovi predviđeni za izborne predmete se mogu ostvariti i objavljivanjem najmanje jednog rada kao autor ili koautor u publikaciji koja se nalazi na listi relevantnih baza podataka Akademije nauka i umjetnosti BiH. Student rad obavezno objavljuje pod afilijacijom Univerziteta u Tuzli i Fakulteta elektrotehnike. Rad u skladu sa ovom odredbom je i rad koji je prihvaćen za objavljivanje. Po ovom kriteriju student može ostvariti 12 ECTS bodova.

Mobilnost

Osim predmeta studijskog programa drugog ciklusa studija “Elektrotehnika i računarstvo” Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, studentu će se priznati i ECTS bodovi ostvareni u okviru mobilnosti studenata, prema odgovarajućem ugovoru kojim se definiše program mobilnosti studenta potpisanog između Fakulteta elektrotehnike odnosno Univerziteta u Tuzli, kao matične institucije, i institucije domaćina, u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

Preduslovi

Za predmete Studijskog programa definirani su preduslovi koje student mora da ispuni kako bi mogao pristupiti nastavi iz predmeta. Preduslovi za predmet definiraju se kao lista predmeta iz kojih student mora imati ostvarene ECTS bodove prije pristupanja nastavi iz tog predmeta. Student može pristupiti nastavi na predmetu za koji nema ispunjene preduslove samo uz pismeno dopuštenje predmetnog nastavnika. Ovo dopuštenje predmetni nastavnik daje na osnovu njegove procjene da je student stekao dovoljno predznanja za uspješno praćenje nastave. Ukoliko u Studijskom programu nisu definirani preduslovi za neki predmet, taj predmet student može slušati bezuslovno.

Završni rad

Drugi ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog rada, koji se vrednuje sa 24 ECTS bodova.

Postupak prijave, izrade i odbrane završnog rada regulisan je Pravilnikom o završnom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli.

Student stiče pravo da mu se odobri tema završnog rada nakon što ostvari najmanje 18 ECTS bodova po osnovu nastave.

Završni rad student može predati Naučno­nastavnom vijeću na ocjenu nakon što je u okviru studija ostvario najmanje 36 ECTS bodova, pri čemu mora imati ostvarene ECTS bodove iz svih obaveznih predmeta usmjerenja na koje je upisan, i uz to je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

Nakon odbrane završnog rada student će imati ostvarenih 60 ECTS bodova.