Prvi ciklus studija

Studijski program Tehnički odgoj i informatika

Organizacija studija

Od akademske 2018/19. kandidati su u mogućnosti da upišu inovirani studijski program prvog ciklusa studija Tehnički odgoj i informatika.

Studenti upisuju ovaj studijski program u skladu sa dokumentom Pravila i procedure za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

Studijski program definiše skup nastavnih predmeta čiji se ECTS krediti mogu ostvarivati sa ciljem sticanja 240 ECTS kredita potrebnih za završetak prvog ciklusa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju TK i Statutom Univerziteta u Tuzli.

Nakon završetka I ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

  • bachelor tehničkog odgoja i informatike.

Uz diplomu, kandidat dobija i dodatak diplomi na bosanskom i na engleskom jeziku, u skladu sa modelom dodatka diplome koji je usvojila Evropska komisija, Savjet Evrope i UNESCO/CEPES (diploma supplement).

PDF dokument sa kompletnim tekstom studijskog programa, u kojem su navedeni svi detalji o studiju, može se preuzeti pri dnu ove web stranice.