Prvi ciklus studija

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Organizacija studija

Studenti upisuju studijski program prvog ciklusa studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo, u skladu sa dokumentom Pravila i procedure za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

Studijski program definiše skup nastavnih predmeta iz oblasti elektrotehnike i računarstva, čiji se ECTS krediti mogu ostvarivati sa ciljem sticanja 240 ECTS kredita potrebnih za završetak prvog ciklusa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i Statutom Univerziteta u Tuzli.

Unutar Studijskog programa studenti imaju mogućnost da se specijalizuju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja studijskog programa. Od akademske 2021/22., u skladu sa inoviranim studijskim programom, usmjerenja su:

  • Automatika, robotika i industrijska informatika (AR)

  • Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)

  • Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)

  • Računarstvo i informatika (RI)

  • Telekomunikacije i informacione tehnologije (TK)

Nakon završetka I ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

  • bachelor-inženjer elektrotehnike.

Uz diplomu, kandidat dobija i dodatak diplomi na bosanskom i na engleskom jeziku, u skladu sa modelom dodatka diplome koji je usvojila Evropska komisija, Savjet Evrope i UNESCO/CEPES (diploma supplement).

PDF dokument sa kompletnim tekstom studijskog programa, u kojem su navedeni svi detalji o studiju, može se preuzeti pri dnu ove web stranice.